Ammayuta

Chyata d’ huchma d’ atouraye

7 Gyuda d’ shultana d’ atouraye goo Erbil grishena drana d’ sazgyaruta ka shema d’ huchma d’  Irak Kurdistan bi troshiba.

Ayn memorandum ila bi chyata d’ umtanayuta9”Atouraye-kaldaye-siriaye” goo Irak ka huchma d’  Bagdad op Erbil.

Goo memorandum bayla grishuna le  kherba ahvalata d’ akhera d’  alma bi akrana d’ Irak mn bar shena d’ 2003,ayn ila mn bar zabtanta d’ Mosul op sirta d’ Nenvde mn giba d’ Gyunkha d’ Malkyuta d’ Islamaya d’ Irak bi shita d’ 2014.

Goov dayn haratkhaze it chyata ka kshhavta d’ kanuna d’ 16 kat kshhi va ile mn shita d’ 2014 21 b kyanun kharaya,ka bneta d’ azat sirta d’ Nenve,bayla bgrashena le bneta d’ gyuda Khameta d’ rahatuta d’ mlat,kat kshhevta ila mn atouraye,ezdaye op shabake.

Hamn dana pyashela mughberta ka kshhavta d’ zitke ka kheruta Umtaneta d’ sirte d’ khayana d’ atouraye goo ughdana d’ Kurdaye,ayn kshhevta ila mn 35 svuta d’ kanune

Memorandum kshivuna huchma d’ Jvuja d’ Demokrataya d’ Atouraye Zavva,Foruma d’ Demokrataya d’ Kaldaye,Huchma d’ khuyada d’  Malta d’ Kaldye-siriaye-atouraye,Jvuja d’ ysura d’  siriaye(atourye) sita d’ “Kaldo-Ashur’(komunistaye) shultana d’ patriotaya d’ atouraye.Knushya pishel muryeza goo ofisa d’ Zavva goo avana d’  kentrona d’ Academiyaya d’ Ancawa.

Gashakta bush zoda
Back to top button