Politics

Mn glula shreta d’ giba d’ dalkuva pishl punya kravtane bil ysara d’ sazgyaruta

28 bkhziran al sirta d’ MA taymna-gyarbiya mn glula d’ shreta d’ giba d’ dalkuva pishl punya kravtana kat krava ile maryuzu bil kulukh,brya bi shita d’ 1995 Arman Arayik Bulghadaryan.

But daha mndi goo waraka d’ facebooku ktivl galiona d’ Vaziruta d’ sutara d’ MA Arcrun Hovhannisyan.

Gashakta bush zoda
Back to top button