Marduta

Maryazt d’ bukare d’ Vvailon

Shareta mn shite d’ 851-850 hal brete d’ Mshikha   , Malqe d’ Salmanasar -3   mukhchmle malqyute d’ Vvavel, Mn bar mote d’ malq ed’ Vvael   Nabu-apla-Idina (854-hal brete d’ Mshikha)   bnun ed; gyanu   Marduk Zakir   Shumi Lekamaya   op Marduk –bel uzadi pulilun le trin same   Vavil , Kha brunu shkele , ka same d’   Vvae op khna kha asama khita . Malq ed’ Marduk-Bel-Uzati gyumil gyude d’ kravane   op kravatne d’ khaldaye muldale plasha muryzlul   le kah khina same d’ Vvael iqa btyava akhunu op mukhchmlun arane d’ Vvael op ka akhunu pultlun mn malqyuta.   Bi da dana ka Vvael gyarak hayrvia malq ed’   Salmanasar. 
Op aven mukhchmle arane d’ Vvael   op malq ed’   Marduk –bel-yzati rekle le turane   mn bar plasha.   Mn bar hada zlel le   malqyute d’ Khaldaye op tlkhele aha Mlaqyuta. 
Mn bar daha malq ed’ Marduk –zakir-shumi mukhchlel duq ed’ gyanu go Mlaqyute d’ Vvael dakhi Mlaqa. 
10 plashe d’ Salmanasar -3   mukhchmna go prishe prsishe Malqvaye   op go Madnkhe d’ Siraya (848 hal brete d’ Mshika)   . Bi gyah ed’ 8 muryzewl le qes Efrat , bi daha dana kat una huyra 12 malqavye.
Bi daha dana aturaye tlikhana Karkemish . Malqe d’ Karkemish   Sangar   , la kha kuble Mlaqtute d’ Atuaraye hartakhaze , ka malq ed’ Salmanasar dakhi pashchach ile shudra , dava   , sima , timane kte op hartkhaze ka brate d’ gyanu mudale mn 100 palkhaye , Mn bar hada Atuarye   mukhchmna kha qma mavate d’ Sirya , mn turane d’ Aman   kat iva bslaya le   Kilikya . mn bar makhchmate d’ kha qma mavaye malq d’ Atuarye direl le qes Efrat , kat iva kubla dashne   mn malqvate d’   mavate d’ op mdiyate d’ Efrat.   Bi gyah d’ 11 Mlaq ed’ Salmanasar plasha ile muryza le gibe d’ turane   Amana iqa mukhvchmel 92 mdiyate   op ,mn tama ile shkila bi alpe plene . 8 shne iva mukhchma kat Atuarye plasha leva muryza go Sirya .
Mlaq ed’ Salmanasra-3 kat iva malq ed’ 15 shne plasha muryzle le kame d’ Mlaqyute d’ Nayri , op mtile hal malq ed’ Tigran . Salmanasra plasha ile muryza hartkhaze le kame d’ Mlaq ed’ Aram   kat iva malq ed’ Urartu. 
Mn bar kha qma shne kam hada   brune d’ Akhava   Ioram   pishel ktila . Khata malq ed’ Izrayel Iegu   , bshmayva ka malq e’ Atuarye   op ka malq ed’ Salmanasar   shudrel   timane dashne .
Bi shite d’ 841   hal brete d’ Mshikha   bi dore d’ 18   Malq ed’ Salmanasa -3 muryzel makhchmate d’ kha qma mavate. 
/Tarjemanta-Kh.Harutyunyan/
 

Gashakta bush zoda
Back to top button