Economics

Goo mtkha d le kamay sama d shita d 2019 khamyaan d sirta MA 52 gyahe muskenena dalkuva takhrazyata d giba d dalkuva al sirta

Goo mtkha d le kamay sama d daha shita mn giba d gyuda d sutaruta d MA  52 gyahe muchemena la khshavrta d rahatuta d rushmya sirta d MA ,bil sharkta d 78 nashe,pishena ptikja 42 gyahe(84 nashe) 2  khvatw bil sharakta d 3 nashe,4 tepa d varta d irya mn giba d 5 nashe.
Dakhi ina makjbura mn motva d vaziruta d sutaruta d MA  goo daja dana ka shultana ina yuva ka 1005 nashe.

Gashakta bush zoda
Back to top button