Politics

Arkhe d’ Pras-kale d’ Armenia Miyakra Hermiz Sahen

Mughebbi shaman bi gyurta khaduta bayan madiyan ka diyokhn mdre akhnan udyum goo Pras kala Ammaya d Erevan etlan marishema  khshiva arkha.Mani ile khlap natirze d’ Khuyada Tvilaya Atuaraya mn Atre d’ Avstralia  .myakra Hurmus Shahen.

Pshena kabulekh ka diyokhun go pras kale d’ ammaye d’ Erevan Akhnan tenana d mnta ivakh amokhn mdre kublalokhn aha  chyateni op arkha itum aman goo pras kala.op etlan hivi akhtum  bi khaduta gyurta masitun javebitun le bukare d’ diyan .

Myakra rabbi Hurmus Shahen bayakh hakitum but khayuta d atouraya d Avstralia.bayakh maditum but plkhanana d diyokhn.

kma atouraye qe khayi goo Avstralia.

Dakhi ina msaya nashe diyan  Atouraya d Avstralia khamilunle lishana.marduta.umanuta op ituta.
Akhtum sugheretum le Armeni bi nisha d sharakta  le konferans .kmut nisha etlokhn op mudi masakh saprakh.
Tenana d mnta ivakh amokhn mdre  kublalokhn aha chatan .

Havitum raba basim.

Gashakta bush zoda
Back to top button