Marduta

Kadisha Kiriaka bneyl 5 umrane

Kadisha Kiriaka mn Antiokhaye Kiriaka mn Antiokhaya(Mudiya akh Mor Kuryakus),- kayoma d’ umra d; atouraye,kha mn avahata d’ –rabiya d’ Siro-yakovitaye,patriarkha Antiokhaya shenu 793- 817. Kadisha bryel goo Bet-Nahren goo areshqeta d’ Tikrit,ika kublol rabbanuta. Rabbana mudiya iva ka kyule bi brikhuta kablana d’ ktuta d’ kadishuta op kabalta d’ plkhanan d’ avahata d’ umrane. Bi shena d’ 793 Kadishuta d’ umra pishel kshiva Kiriaka.Goo shena d’ rishayuta takbarta d’ umra patriarsha mumliyel 5knushta d’ umrane. E kamay mn dani khshiva ile op mumliya I shita d’ 794 goo Bet-Botin,Gov davn mukcheme ina 40 kanune. 2 knishta d’ kanune iva goo bet-rabanuta d’ Navavis goo ughdana d’ Qeneshrin bi shena d’ 797 op 798. D’ 3 pisheva chida goo bet-rabanuta Bet-Gabrine bi maplakhta d’ “lakhma d’ hava” le marza d’ Evkharistaye Le knushta pisheva prisha rabana d’ dayra Gubba Dalkuva d’ kadisha Kuryakus prishena ka patriarkha d’ alternayuta Abrakham,mani bnyele plkhana kat mukliyul plkhana d’ kha gyarga rabbane. D’ 4 pisheva mumliya goo Kharan bi shita d’ 808 d’ tamal 5 goo Nenve(Mosul) bi shena d’ manyakhta d’ patriarkha. La gashakta le hemanuta d’ Kiriak roba mn kadishe dalkuva takhmnta

etvlun le marza d’ kadisha Plkhana d’ davn goo kadishuta muryekha ile 24 shene Goo mtkha d’ dani yarikhe shene avn kublel ka 86 palakha d’ kadishuta goo Siria Bet-Nahren le Madenkha.Kadisha le spay ar’a pishele mukreva bi shita d’ 817 d’ Nenve tumra le goo areshqeta d’ YTigrit Patriarkha Kiriak mukhchemel 72 kanune op mukchemol zuyakha d’ barakhta bi dana d’ kabalta d’ siamide. Avn sayoma d’ 3 khabrane ile kat bnye ina mn 7 patvate Patriarkha haratkhaze ktivl zmarta but btulta l 5 patvate

Gashakta bush zoda
Back to top button