SportTop

Goo rusmaya tavalyaya d sutaruta d Teevl 15 takhlopa d Armenia bt makreai goo 4 layda d makrasta

Mn 15-28 b tshrin kamaya gooa ereshqeta d Sinay Uhan bt peshj shrya tavalyata d sutaruta d Teevl ika shureqeva 10700 nupake mn 105 atravate.But daha mndi maghburtela vaziruta d yulapana,umanuta narduta op labalta-lakalta d MA.
Armenia goo dani tavalyatr bt madiya 15 takhlope kat ka midale tulena goo 4 shvile d makrasyate.

Gashakta bush zoda
Back to top button