Ammayuta

Metropolite d’ Atuarye sughbrel le Kasish umre d’ Avstral

Metropolite d’ Kadih umre d’ Atuarye   ,bil Avstral ,Sirya   op Livan   Mar Milis   Zaya   bi chate d’ hadame d’ Kadish umra sughbrel le   Avstral . Ka patriarche d’ Atuarye le kamaya gyaha ina kubla   Salakh Al   Kakhila , takhbrane d’ shotapute d’ Mandaye   Sidney   Valid Ablul Razzak , hadame d’ Politikayuta Salim   Kata   am Raum Dzhizan , am   Naim Amer , am prishe prishe hadame d’ shotaputa ani ina Medzhubel Sharad am Ziyad Khamas . Gibane le dane d’ tpakta suukhsiyena but prishe prishe bukare d’ Atre d’ Irak .
Mn bar tpakta Mar   Zayta tpakta viyul hartkhaze am Kasha Iosif Dzharava   am Sami Shamun.

Gashakta bush zoda
Back to top button