MardutaTop

Khaya d’ kdisha Mor Basilios Shamun Mafriono

Mor Basilios Shamun Mafriono-takhlopa d’ umra d’ atouraye,sahda,khshiva kadisha-goo umra d’ siro-kenutad’ hemanuta d’ umra,mafrian Tur-Abdina shena d’ khayu 1710-1740.

Mor Shamun,bruna d’ malka mn bet-Man’em,viyele kha mn karyana nasha bi shena d’ khayu.Avn rabbanuta kublol goo kha mn bet-rabbane Tur-Abdina hal shita d’ 1695 op viyele kasha.Ka spay,rahat khaye ka davn bi shita d’ 1710 prishena mafriana d’ Tur-Abdin(Goo siamuda ka davn kshhivena shema Basileos.Goo khata khayu avn jvije plkhanane ile muryeza bi la mansheta d’ shopu.Kma spay vayela khaya d’ kadishuta op khesha ila mureshta le marza d’ la spay nashe.Aga d’ zulum kurdaye Abdal tukhmenel katel ka mafriana.Mn kameta avn ka davn shudrel le Mukhammad Bek,malka d’ kurdaye Gezir goo Bokjhta.Iman mafrian kurbenel le binyana d’ malkyuta,rishaya d’ kurdaye tlibel ka davn chasha yavi,mlita bi sama.Sava kam shteta d’ chasha sliva ile ruba gavu op ama d’ dav

hech kha mndi lela vita-Malka dostil viyaama d’ riga mdre goo chasha sama iva u hega chidele gov chasha miya mali op shatini.Riga haratkha videle op avn hamn Yuma munyekhel.Tamal gyaha Mukhammad Bek tlibl mn Mor Basilios zmara op rkada-avn diyl mdre kadisha le khahsvelun kmat akhtiyar letlun u bi de dana manaya bt hoyava ka prama d’ davn.Ka juvap sava mushmiyel bi lishana d’ kurdaye homasa kshhevta khut khabra d’ Lavej-but kshahvta d’ gnaha d’ gyunkhe op khoshiba.Malka le baray ile mudiera le Abdal Aga mani ka kadisha goo khuvya Kadisha mota kublole Yuma d’ kadisha Ida Bi lela d’ kanuna d’ Ruyta,mafrian tlibel ka yalopu-Ruzk Alakh mitropolita d’ Mosul Dankho mn bet-rabbanuta d’ Dayra d’ Sliba op mughberel ka dani,-kudmi ktila bt avn akhtum 2 khushum op prukum,Ani mughberena:”Akhnan ka diyokhn le shokakh,op bt metakh ama d’ diyokhn.

Gashakta bush zoda
Back to top button