Kyule tebbe

Shmimun Kala Amman

Goo motva d’ takhlopa d’ kongresnaya d’ America bt paysh shrya bukara d’ kshhavta d’ Prma d’ Sahda d’ Gyavanaya d’ aremnaye.

Kongresnaya d America sakhsuyuna skhakha d kjshavta d Prma d Sahda d aremnaye.
Armen Sargsyan shureqel le kabalta d malkyuta d takberana d Yapon

Gashakta bush zoda
Krimun haratkhgaze
Close
Back to top button