EconomicsPoliticsTop

Avinyan ka khlap rishaya d’ “Huavey” mudiyel mitmasyanuta d’ MA goo shvila d’ madiyane tekhnologie

Bi saghbarta d’ plkhana le Malkyuta d’ Demokrateta Sinay saghberana khlap rishaya d’ Armenia Tigran Avinyan goo Pekin tpikl ama d’ khlap mrishaya d’ sita d’ “Huavey”  Chao Siaobin.But daha mndi mughberena mn motvaq d’ khlap rishaya d’ vazira d’ MA Tigran Avinyan.

Tigran Avinyan mudiyel kheyla d’ yulpana d’  madiyanta takhrazta d’ badoka d’ Armenia op mitmasyanuta d’ bneta d’ takhrazyate goo daha shvila.

 Khlap rishaya d’ “Huavey” dirl le bukara d’  bneta d’ takhrazyat5e sazgyar bil gibane.

Gibane shryena bukara d’  bneta d’ plkhanan d’ ekonomia goo Armenia.Tiyena le sazgyaruta bneta d’ khata assure goo shvile prishe-prishe.

Gashakta bush zoda
Back to top button