MardutaTop

Go mdite d’ Moskov muryzena bi gyahe d’ trin khurze d’ yulpane d’ “Lumada”

Go Moskov go Kadish umre d’ Atuarye muryzena bi gyahe d’ trin khurze d’ yulpane d’ “Lumada” bi takhbranute d’ hadame d’ sita Miyakra Roland Bedzhanov. Maghbrakh , kat bi gyahe d’ lekamaya khurze d’ yulpane d’ “Lumada” ina muryza bi shite d’ 2013 25 bi yar . Le dane d’ maryazte d’ lumada ka but sakhsete d’ ,aryazte d’ khurza sukhsiyena kat khurze d’ yulp[ane d’ “Lumada” gyarak maryzi go shita kha gyaha , op le trin gyaha khurza gyarak maryziva le khutame d’ shita. Le dane d’ khurze d’ lumada iva sakhsuya tashite d’ shite d’ 1914-1918. Maghbrakh hartkhaze kat bi shite d’ 1933 7 bi tabagh go Madnkhe d’ Irak go mate d’ Simele muryzena prme d’ Atuarye , Aha ktla pshtela muryzta bil gibe d’ karavtane d’ Iraknaye op Kurdaye . Bi shite d’ 2013 go qyule Teevl Aturaye btkahran ahha yume d’ Sahadae op go daha shita makhchumva 80 shne d’ Prme d’ Sahade kat ina muryza go mate d’ Irak Simele. Aha yuma hartkhaze btkharva Aturaye d’ Moskov . Op but daha Shotapute d’ Atuarye d’ “BNETA” bi jhayarte d’ Kadish umre d’ Atuarye maryuzna khurze d’ yulpane d’ “Lumada” . Op qyule shita bi daha yuma maryuzna khurza ka but tkhurte d’ Ktal Amme d’ Atuarye go Irak. Op go daha shita le dane d’ maryazte d’ khurze d’ yulpane d’ “Lumada” ina muryza bi 3 psle , le kamaya gyaha “ “Yumane d’ ktle d’ bi shite d’ 1933” kkat ile muryz miyakra Osipov Sergey Georgevich, bi gyahe d’ trin muryzna” “Yumane d’ Simele 7 bi tabagh bi shite d’ 1933” muryzel Georgo Aleksandrovich Slivus . Le khurza iva sughbra prishe prishe hadame d’ am sobaye d’ Atuarye mn khay gyahe Atravaye.

Gashakta bush zoda
Back to top button