EconomicsTop

Rishanuta d’ MA kispa d’ badokuta mumlitela bil 1 mild 351 milyun dram.

Rishanuta d’ MA  bil 1 mild 351 mikyun dram mumlitela sharka d’ kisp0e mukreva ka badoke,but daha mndi goo varaka d’ facebooku ktivl kihlap rishaya d’ vazira d’ MA  Tigran Avinyan.
‘Bil kshhavta d’  kha gyarba shreta d’ bukare mn rishaya d’ vazira d’ yulpana,nupakurta,badokuta Arayik Harutyunyan chyata d’  kayoma d’ rishaya lumadaMkhitar Harutyunyan am Hovhannes Hovhannisyan haratkhaze chyata d’ takhlopa d’ badoke rishanuta d’ atra sharka d’ kispa d’ badoke bt mamliyalun’
Haratkha bi shit d’ 2020 mn byuje mamleta d’ sharka d’ kispe bt pesha mumlita bil 1 mild 351 milyun dram’,-pshtela mughberta goo khavra d’ Avinyan kat ile shryo goo facebook.
KIhlap rishaya d’ vazire mughberel mdre mumloiye sharke bt makre vilun ka  mulkhemta karbanta,tekhnologuta d’ madeta op shvila d’ bneta d’ robote.

Gashakta bush zoda
Back to top button