Ammayuta

Go mdite d’ Kanada Saskatun pshtela muryzta akcia ka but qlpate kat ina braka mn Irak

ani ina arabaye,   assiro-khaldaye , op but daha go Kanda inakabula ka qlpated’ sure mlate. .
Le Akcia sughbreva   kurba 50 nashe , mn Turqia , Iordan op iria .
But daha maghburena mn kayq ed’ AINA.

Gashakta bush zoda
Back to top button