Politics

Mar ginaha ina pulta ka Serzh Sargisyan am ka arpa gyanahe

Mn bet-shurte d’ Malqyute d’ Armenia  marginaha ina pulta ka  davar rsiahye d’ Malqyute d” Armenia Serzh Sargisyan am hartkhaze ka arpa gyanahe , ani ina takhbrane d’ site d’ “Fles”  Barsegh Beglaryan am  dara khlap rsihaye d’ vazire d’ zaruta  Sanvel Galstyan , am ka takhbranu  Sergo Karapetyan , kat bi shite d’ 2013 go nishe d’ zruta mn fonde d’ Atra ile mukhchma 15.391.765 mn dani ina mukhchma 489.160.310.

“Ka Sergo Karapetyan marginaha ina pulta  bil kanone d’ 179 bi tpe d’ 3 same d’ 1 , ka rishaye d’ Serzh Sargisyan marginaha ina pulta  bi kalnoned’ Malqyute d’ Armenia 38-179 bi tpe d’ 3 sam ed’ 1 , ka Barsegh Sergisyan  bil kanone d’ Mlaqyute d’ Armenia  38-179 bi tpe d’ 3 same d’[ 1 , ka Sanvel Galstyan am Gevorg Harutyunyan  bil kanone d’ Msalqyute d’ Armenia   bi tpe d’ 38 -179 bi tpe d’ 3 same d’ 1.

Gashakta bush zoda
Back to top button