Marduta

Bi gyahe d’ trin ina muryza putakhe d’ bet –sobe d’ Atuarye bi lishan ed’Siryanaye go mdite d’ Baghdad

Sobaye mn malpane mudale   muryzena khurza ka but puatkhe d’   bet –sobe go mdite d’ Baghdad ,Go bet-sobaye –yulpana gyarak maryzi bi lishan ed’ Atuarye op Sirayanye.
Matrasyate d’ bet-sobe muryzena ka but tkhurte d’ qatavne d’ Avgen Manna(1867-1927) . Bil gibe d’ lisahne d’ Sirayanye iv aptikha mn shite d’ 2004 . Bi lishane d Siryanae   malpane d’ bet –sobe iva   Doqtor Bashir al-Turi   am doqtor   Kheydar   Khasan   Abid . Sbaba go bet sobve lena maryuza qtave bi lishane d’ Siryanaye. Go daha shita krete ina tumm 6 bnate , sabab pishena lap plkhna .

Gashakta bush zoda
Back to top button