AmmayutaMardutaTop

Humasa but Semiramida.

Bi dora d’ 9 mn kam breta d’ Mshikha malechta babeloneta Shamuramat bakhta d’ Shamshiadat 5 ila.Ayn mulkhemta shopa etvalunla ka malekta d’ atouraye.Khut akhtiyaruta d’ day goo Atour pishl khshiva marduta d’ Alaha Nabu.

Shamuramat mpreshta malekta iva- d’ malekta goo shena d’ tashita d’ Atour,kat tukbertola malkyuta binosho.Bi shena d’ talbarta d’ day hamesha plasha m=vayeva mn  midyaye op amla d’  Gyarba.Midyaye le kamay gyaha dosti vilun mn mazrachta d’  marduta d’ atouraye-babelaye,bi mana d’ mudi ani kam avilun homaseta but Semiramida,yalma d’ mani Shamuramat iva.

Svuta d’ daha homas ayn iva.Goo Azia bi shene atike etva malkevate,sabab ani hech kha tkhurta leva shvika ka zarita,kmat leva khshiva mprisha malka-gyabara d’ atour Nin.Avn krimol Babel,Armenia,Midia,haratkhaze kyule ar’ane le yama d’ Kyumta op Kspe ,haratkhaze Skifia op qyule ar’ana d’ Iran op Aravia.Goo mtkha d’ 17 shene Nin bi kramyate pishl khshiva mari ar’ana d’ Bil-bitamranuta op Hndya.U hega avn bnyel marishema areshqeta op bi shema d’ gyanu ile khshivo-Nenve.Ka areshqeta avn mprisha pasun ile yuvo le depna arpa-kunjiyaye,mn qyule khlime gyudane viyena 150 statuta op kerye-90, meydane 480 yan 89 km.Gyudane kat khamuyuva atra 15 elpe iva,kyut khamne mne 70 m..Shuk mn atouraye,Nin goo areshqetu kublel ka  nakhraye,bi jalduta,Nnenve pshtela khshevta mn qyule gyurta atekta areshqeta goo Dunye.

Ka malka Nin kulukh vidl malkyona d’ Siria Oanis.Avn jvirol brata d’ malekta d’ siriaye Derkoto-lakhumta Semiramida,mani gyurvestela goo bariya d’ kipe la reka mn Askalon.Semiramida le plasha iva bresha bar-gyovro.Bi lvushta d’ koshun ayn hayureva ka zavgyo,shkalta d’ kala bi kala mushmitela ka Nin but kramto.Nin bi makramta vadol bakhtu ka Semiramida Oanis bi pshamtu gyanu bktalol.Bi veta d’ malekta Semiramida bkramula maka hadakh,mani mn bar-gyanu ka dayn malekt ile bshvaka,la gashakta le det kat ani etvalun bruna.Bi shkalta d’ shopad’ malekta bi hona d’ gyano ila bjvaja.

Akhcho ayn bnitela areshqeta d’ malkyuta d’ Babel,kat etvale 66 km meydan,bi tulye bakhche,gyure gyudane,marikhshiva geshra mn Epr op mrishema umra d’ Bel..Bi pukdana d’ day pisheva khpirachkhurta goo tura d’ Oront,kat patkhava urkha le Midia,ika bnitela areshqeta Ekbatanu,bi marishema kasre,ika miya mavureva bi urkha d’  tune,mn miya d’ turane.

L reka mn atkta aresqeta d’ Begistan mchakheva keskala,ika ayn cheteva mdre shekla d’ gyano garshivale al gyudane op haratkhaze 100 gyushme khamyano.Ayn kremtola  Msre,Efiopiyu,Livia op karbuneva le Hndya,sabab kam dayn gyurta kravtanuta d’ hndya pletla op mukremla ayn.Sabab bi dyarta le baray ayn sakhsuyela but dalkuva takhrazyata d’ Bruno Ninia le yemu op malkyuta ka davn ila maduro.Gyano Semiramida pyashela yona op prakhela mn  kasre.Mn de dana atouraye ka dayn bkhahavena akhchi Alaha op yona marikhshevta  ila.

Bi duzuta Shamuramat bnitela kha gyarga mitmsane binyane goo Babel,kat bkshhavena goo 7 adzhibuyata d’ Teevl.

Gashakta bush zoda
Back to top button