AnalyticsEconomicsPoliticsTop

Le Armenia bt mayi khata bi jalde saksheta d’ koronavirus.Tigran Avinyan.

Khlap rishaya d’ vazira d’ MA Tigran Avinyan goo rushmaya varka d’ facebook mudiyl but pasulyate,kat ina muryeza ka mabsarta d’ koronavirus goo atra.Bil madeta d’ dav vaziruta d’ salamatuta bi jalduta bt kabla testa d’ ‘rapid’,kat goo mtkha d’ 15 dakike bt madini but mara.Ani teste pishena muplekha al sirta goo bet-tayora d’ ‘Zvartnoc’.

4 avahata d’ yalopa d’ madrasa lena kublo karantin.

‘Bush spay takhrazyate masakh banakh kat bt peshi mukreva pasulyata d’ diyan’,-mughberel khlap rishaya d’ vazire Avinyan.

Avn haratkhaze dirl le prakhta d’ udyum bi sahata d’ Erevan 21.30,iman mn Rim le Erevan bt maderi ka bar-atra d’ diyan.Bi dana d’ prakhta ka nashe bt yavi jula d’ pata,bt peshi shrya qyut kha mndiya d’ salamatuta u bil mteta le Armenia goo mtkha d’ 14 yumane bt peshi khut karantin.

‘Kha sama d’ bar-atra iman diyena but 14 yumane mprashta gurbena bil urkha khita deri le Armenia.Qyule bar-atra d’ diyan kat viyena goo Italia, garak peshi khut ysura d’ 14 yumane’,-mughberel khlap rishaya d’ vazire.

Avn mn kameta pakhalta ile tliba mn qyule bar-atra derane mn Italia,sabab mprashta garak hoya

Goo mamlu khlap rishaya d’ vazire bil hamanta mughberel mdre aha mara bt karmakhlunle le qyut kha kherba urkha shultana d’ atra etla javapta.

Goo garga d’ mrane it yalopa d madrasa.Avn bkrayel goo madrasa d’ Ejmiacin.Pishena mprisha khavravata d’ yalopa op rabbiye.

Gashakta bush zoda
Back to top button