AmmayutaTeevelayaTop

Hayerana d’ zitka d’ nashe d’ MA le marza d’ khata koronavirus op but mnkayat ahvalat pshtela turchemta bi lishana d’ atouraye.

Khahsvana d’ zitka d’ nashe prisena takhrazta’Khata virus op ahvalat goo mnkayat ahvalat’pshtela turchemta bi lishana d’ atouraye op hndyaye takhrazta kat pshtela presta goo YUNESKO  hayarta ka khshhavta d’ zitka d’ nashe goo ahvalata d’ zitke.But daha mndi ka’Armenpres’ mughberena hayerana d’ zitka d’ nasha d’ MA  mn sita d’ ysura d’ Teevelaya.

‘Hayarta d’ kshhavta d’ zitka d’ nasha bkshhavena karbanta goo atra d’ diyan khayane sure mate masi ahvalat but koronavirus op mnkayat ahvalat masi khabrane kabli bi purmiya lishana.

Matkherakh,mdre takhrazta turchemta ila bi lishana d’ uresnaye,englishnaye,ezdaye op kurdaye’,-pshtela mughberta goo mamla.

Gashakta bush zoda
Back to top button