EconomicsPoliticsTop

Rishaya Lumada goo Rishaya lumada d’ sama d’ 3 bil kreta d’ sama d’ 2 khshevlun le shmeta mateta d’ zige.

Al rishaya lumada d’ sama d’ 3 ,nisha d’ jmeta iva’Bi dana d’  Mnkayat Ahavalat’ goo kunash-kanuna d’  MA  mamleta d’ khata tepe kayome sazgyar71 op 0 dalkuva kale khhsivuna skhakha.

Sita d’ parsana d’ ysura d’ ziga garak qyule madiyane khabrane madilun but zige parsane.

Matkherakh mdre tamal Yuma bil le kamay kreta d’ sama d’ rishay lumada kshhevteva skhakha,udyum kha gyaha khina chedlun lumada ,bi manaya d’ det kat kayoma d’ ‘Lusavor Armenia’ Edmon Maruqyan leva shureka le khshhavta d’ skhakhe.Rishaya lumada kha gyaha khina chdla lumada op kshhevlun skhakha,sabab lap takhlopa d’ dalkuva shultana,man I kat la mubyenle al lumada.

Gashakta bush zoda
Back to top button