Marduta

Mozayka d’ ellinistayuta bi mukchemta ktuta d’ siriaye mn areshqeta d’ Urkhay

. Mozayka d ’ ellinistayuta bi mukchemta ktuta d ’ siriaye mn areshqeta d ’ Urkhay ( Urkhay Odessa ), adi Shanliurfa al taymna – madenkha al sirta d ’ Turqia .
Goo kha mn bet – kore pishena gushka ktuta shita d ’ 194 mn kam Mshikha . Mukhcmeta ktuta maduyela ” Bi yarkha d ’ nisan bi shita d ’ 505 ana Papa bruna d ’ Papa bnyen shopa d ’ khayuta ( bet – kora ) ka di ka yalsuri op zariti .
Paysh kyut khamne burkha mani kat bt gasheklunla aha ktuta d’ barakhta”.
Ktuta d’ 2 maduyela”Bar-Sagid umana ile mukchemo aha mozayka.
Bi sakhseta d’ shema rishaya d’ bet-kora Papa ile mani plita ile mn aralekha d’ yame,kat khut akhtiyaruta d’ parfe iva yan parse.
It takhmanta avn iva davultana zonana-zabnana khhshiva goo Odessa kat etvala mreshta shopa goo zvana-zabanta d’ aralekha d’ yame.

Gashakta bush zoda
Back to top button