AmmayutaMardutaTop

Goo irak khpirena goo baranuta d’ etkaneta d’ alaha d’ kravtana d; shumeraya d’ 5000 shene.

Marikhaprana d’ ituta palkhane go Irak ,mn gyuda d’ sakshiyana d’ Teevl goo areshqeta d’ Uruk gushkena sirta d’ marduta,kat muplekhona ka shema d’ Alaha d’ kravtane.

But putakha hakuyela Live Science.Marikharane ptikhona sirta shena d’ mudi ina 5000.Ayn pshtela bnita mn giba d’ alma d’ atekta areshqeta Girsu op pshtela kshhevta Uruku,mui ila bkshhava’Kadeshta areshqeta’.

Bi kshhavta d’ badoke,sirtad umanuta pshtela muplekhta  ka maryazta d’  zuyakhe ka Marihuchma Alaha d’ koshune Ningirsu.Goo marduta d’ shumeraye avn iva alaha d’  umanuta d’ sutaruta d’  shumeaye.

Plkhana d’ dav pishl kshhiva 2 elpe shene mn kam breta d’ Mshikha.Ayn kha mn  kadishuta d’ alahe  malkyuta d’ Lagash iva.

Bil maryazta d’ sakhsete marikhaprane muchkhena chasha d’ keramiketa  d’ 300 shene ina kat pisha chmite,bush zoda iva jarma d’ janavare,kat nedra ina vide.

 Mn qyule le ayn a npelta iva kayemta d’ bronz bi ayna d’ utka,Avn mukreva iv aka  Ahaha-Nanshe,alaha d’ sepe iva,haratkhaze al mndyane shema d’ Ningirsu iva

Ani haratkhaze sukhsiyena mn 8 kunjiyate kutma ,mudi maduyela kat mn gibane nura ina muliya ka maryatza d’ zuyakhe.Nura leva kha madiyana d’ kheyla d’ Alaha Ningirs.Nura lazem iv aka bara prasta.Avn pish shrya bil 2950-2350 shene mn kam breta d’ mshikha.

 Ka khutama d’ dora d’ 19 op shareta d’ 20  goo areshqeta d’ Girsu pishev sukhsiya table,kat  mudiyena zuyakha d’ umtanayuta.Zuyakha ka shema d’ Ningirs pishena shryu  goo shita 2 gyahe,grishele 3-4 yumane.

Gashakta bush zoda
Back to top button