Ammayuta

Kurdaya d’ Bakerman zuptenona ughdana d’ Nakhla

Huyere sita d’ kheyle d’ Kurdaye mn ughdana d’ Bakerman udyum primena berka d’  ughdana d’ atouraye goo sirta d’  tuyra d’ Nakhla op qyule ayn zuptenona.Mn kameta goo tura d’ Nakhla pshteva tumemta makrasta,bi sababa d’ bneta d’ binyane lab kanun ika bkhayena alma op ar’a d’ gyane ila.Bi tlashiba rishaya d’ ughdana mukchemena lap kanun bneta d’ kipe,bi manaya d’ makchamtya d’ shope.Ayn bush kherba ila pshta kshhevta mn giba d’ kurdaye mn gyuda d’ zibara

Gashakta bush zoda
Back to top button