EconomicsPoliticsTop

Bil mara d’ koronavirus gyaha d’ trin mreta goo Armenia op Teevl.

Goo Teevl op Armenia opishena mukchema bil mreta d\ koronavirus trin gyahe.But daha mndi maghburela vaziruta d’ salamatuta d’ MA.

Adi bil ysura d’ badokuta d’ Teevl bshrayela bukara mdre  dakhi masi gyaha d’ trin mari bil mara,garak sakshi mdre vitela kleta u hega jvuja d’ mara.

Udyum sabab lit shreta d’ bukara kharaya,kmat virus klita lela pshta sukhsita sabab badoke mhumenena mdre virus masya kalya op la mabyena u hega joja,sabab virus bkhayela goo kletke,mudi sakshuyela kentrona d’ teste.

Ani gyahe goo Armenia d’ 3 ina,marane letlun hech kha mara,Le kes mani virus kha gyaha khina mubyentela 2 shabaye mn bar plata mn bet-asyuta.

Matkehrakh badoka d’ Taymn Koreya khshivena mdre ayn lela kha gyaha khina mreta bi virus ayn manaya d’ pyashta d\ sama d’ virus goo rukha ila ,ayn pshtela sukhsita mn giba d’ kentrona d’ bneta d’ Teste.

Hal adi lit mukhcham juvab.Sabab lazem ila khshavta op khameta d’ mnkayat ahvalat.

Gashakta bush zoda
Back to top button