AmmayutaPoliticsTop

Bet-dina d’ Khshavta d’ zitka d’ nasha d’ Eorup bt khahsva takhmanta bi shula d’ ktala d’ koshuna d’ aremnaye mn giba d’ Ramil Safarov bi shita d’ 2004.

26 byar Bet-dina d’ kshhavta d’ zitka d’ nasha d’ Eorup bt khahsva takhmanta goo takhrazyata d’ NATO  le marza d’ ktala d’ koshuna d’ aremnaye mn giba ‘d adrbejanaya.

Chedana d’ kshhavta d’ rukha d’ kravtane ina  bar-atra hayk Makuchyan am adi munyekha Samvel Minasyan.Bi shula d’ daha blagena bakhta d’ myakra Minasyan op yalsuru.

Bi shita d’ 2004 19 bishvat goo Budapesht kravtana d’ Adrbejanaye Ramil Safarov bi dana d’ dmikha bi khasina ktill ka kravtana d’ aremnaye Gurgen Margaryan,ka mudi bi shita d’ 2006 13 bnisan mn giba d’ bet-dina d’ Budapesht khshivova gnahu hal prakta d’ lkhayu,lap 30 shene kshhavta d’ azatuta.Kravtane sharukeva le takhrazta d’ NATO ‘Khavravayuta d’ plkhana ka rahatuta’.

Bi shita d’ 2012 31 b tabakh rishanuta d’ Grecia ka Safarov muderteva ka Adrbejan,ika ka davn azat iva shryu, nishanka d’ shemu murmuva,beda mukrevuva.Hamn Yuma Armenia mughberteva,mdre mn Grecia bet-ezgyadute muchemona.

Gashakta bush zoda
Back to top button