AnalyticsPoliticsTop

Goo mtkha d’ 1 yuma bil mara d’ COVID-19 goo Armenia khshivena 596 nashe.Sharlka d’ marane bil mara goo MA mtyena le 11817.

Matkherakh mdre rishanuta d’ MA  14 byar kshhevteva mnkayat ahvalat maryakhti bil 1 yarkhada hal 13 bkhziran,sahata d’ 17:00.

Sharka d’ marane bi koronavirus goo Armenia goo mtkha d’ kha Yuma khshivena 596 op pishena khshiva 11817.Mamla muditula kentrona d’ maklta d’ mara op saksheta d’ ahvalat.

Bi daha dakika bsamena 8052 nshe,opishena shrya 65161 teste,bsimena 3513.Pshtela mukchemta 183 munyakhe.

4 bkhziran goo MA bil koronavirus marane khshive iva 11221.

Mn 18 byar haratkhaze pshtela kshhevta putakha d’ labalta-lakalta,blkhanena qyule mndyane.mn 4 bkhziran  kha gyaha khian kshhevlun mukchamuta d’ mnkayat ahvalat,sazgyar bil det kat garak qyule alma garak maplekh maske

Gashakta bush zoda
Back to top button