EconomicsPoliticsTop

Pshtela mukchemta khata 566 tapyane bi koronavirus nashe,bsimena 240.

11 bkhziran pishena mukchema khata 566 tapyane bi koronavirus nashe,bsimena 340.It 18 mote.

Manyekhane viyena 78 shene jvanka,76 (bakhta),86( jvanka),83,(bakhta),71 (bakhtra),67( jvjanka),64 (jvanka),71( jvanka),78( bakhta),67( jvanka),74 (jvanka),86( jvanka),69( jvanka),58( jvanka),66( bakhta),81( jvanka),73 (jvanka),60( jvanka).Qyule viyele mapshetane mare.

Tamal Yuma pisheva mukchem 5 mote,iman le kes manyekhane gushklena koronavirus,sabab munyekhena bil mare khine.

Sharka d’ haratkha same ila 82.

Udyum bil sahata d’ 11:00 ahvalat ila.

Sharka d’ amaya mara ila 14669

Basmane 8876

Bsime 5466

Manyekhane 245

Teste sharyane 75389

Gashakta bush zoda
Back to top button