AmmayutaTop

Qtave d ‘ siryanaye   Salakhadin op   Ayubit

Go Beyrut le bara ile plita qtava bi lishane d ‘ Arabaye , qtav ed ‘ qatvane d ‘   Fransaye Efrem Isa Yusif   , bi shme d ‘ qtaved ‘ tashite d ‘   Salakhadin op Ayubit
Go qtave d ‘ gyanu qatvana le kamaya duqa ile yava ka hadame d ‘   Mikhail Lekamaya (1126-1199)   op hatkhaze hakuyel but khayute d ‘   Bar   Ebrail (1226-1286) . Go daha qtava hartkhaze qatvana hakuyel but khayute d’ qlpate d’ Sirayane , Atuarye . Qatvane d’   Efrem Isa Yusiv ile khayne d’   mate d’ aturaye-khaldaye   mn mmate d’ Sanata kat ila go Irak , Sabab   palje d’ khayu khiyel go Francia . But daha maghburena mn kayq ed’ AINA.

Gashakta bush zoda
Back to top button