Marduta

Manaya d’ makchamta d’ pakhalta d’ Nenvaye.Soma d’ kadisha Ioan.

Manaya d’ pakahlta d’ Nenvaye 2 ina.Le kamay ysert ila ama d’ den kat karbunena le dana d’ takbarta d’ malkyuta d’ atouraye mn giba d’ malka Ashurbanipal,Iman bil raza maryazta d’ Ioan khayana d’ areshqeta d’ atouraye mn areshqeta d’ Nenve am malqe prishena bar tarane op soma dvikena,sluta mashmeta ka Alaha but parakta.Imn Alaha shmyol pakhalte pukhele op juvebel pukhlele op lele mucheme.

Manaya d’ 2 ilaLe madenkha Bet-Nahren vitela bi dana d’ mitropolita Mar Savrisho goo areshqeta d’ Bet –Slokh,adi areshqeta d’ Irak Kirkuk,mdre aha sirta pshtela tpita bil mara chuma kat Alaha akhchi tamba ka mumliye khtiyate d’ alma.Chuma ayn le kyule mchamta d’ alma d’ ughdana d’ Bet-Garmay,Atour op Nenve iva.Iman Mar Savrisho sluta ile mushmiya le Alaha avn shmyele kala d’ kadisha kat mughb

erel:”Khamimun soma karmenum bi pakhalta le “bauta” le Alaha u bi de dana mara le baray bt paysh.Bi de dana kadisha Mar Savrisho chidele ka qyule hamenane khameta d’ soma goo Beta d’ Alaha Kala mashmeta le Mshikha bil khabrana d’ pakhalta.U le kamay Yuma d’ pakhalta bi Yuma d’ troshiba,mara le baray pishele u iman alma ujebel.U Yuma d’ 6 alma shurekel le raza u e dana jandaja d’ alma kat bi mara iva bsemtela u haratkha qyule alma bsimel.U haratkha mn daha Yuma alma d’ diyan soma bdvakol mpreshta goo ar’a d’ madenkha

Kadishe avahate makchemana d’ “bauta” chidena kshhavta haratkhaze tukhrunya d’ “dukjhrana” marishema malpane Mar Aprem,Mar Narsaya,Mar Abrakham,Mar Luliana,Mar Yukhanna.

Gashakta bush zoda
Back to top button