AnalyticsPoliticsTop

Go shreta d’ teste d’ korronait shukhlape.Lazem lela Sparta d’ 28.50 c.

Vaziruta d’ salamatuta d’ MA  shukhleptola kayda d’ shrta d’ testa d’ (Covid-19).Dakhi ina maghbura mn wep saita d’ vaziruta d’ salamatuta d’ MA  bil khahvta d’ ahvalata d’ koronavirus goo Armen ia,bil huchma d’ vazira d’ salamatuta  pishena shrya shukhlpe.

Mn dha dana goo gluluta d’ khameta d’ salamatuta goo bet-asyute le shreta d’ teste masi shari 37.50 C shakhnuyta oyane,marane mani etle mara d’ hava grasha yan mprishaye mare.Bayakh maghberakh ,mdre mn kameta shakhnuyta mnkayat kshhevta iva 38.50C.

Bil khata puktana d’ vazira ka nashe kat garak shari teste pishl shukhlepa kayda d’ svuta.Mdre adi testa d’ koronavirus garak sharile haratkhaze bil mara d’ tuberkulyoz,kam shareta d’ mara,haratkhaze hemodializ,ka gyuda mani basumula aha mara.

Le shreta d’ teste bt kahhsvilun palakhe goo dvire tarane,bet-save,bet-gizhane,bet-marane u sharka,harathaze kayome mani ysura etle mn kalachiye.

Tetsa d’ koronavirus bt shari takhlopa d’ salamatuta,mani bshrayel sakhseta,palakhe mani ysura etle mn laborotoria d’  saksheta d’ koronavirus.

Gashakta bush zoda
Back to top button