Marduta

« Chrchroka op Shchvana» bi lishane d’ Atuarye

But daha ina maghbura mn veb-sayte d’ Simtha.com. Go bet –qtave d’ Dokhuk   «Al-Mashrik»   plktle le bara   mshukhte d’ ranjiranje   ka yasure . Aha putakho ina muryza bi shme d’   mn Shoyta d’ savi. Kat ina muryza mazyate d’ qtave bi shme d’ «Habbibe».
Mhukhyate   ile muryze   Miyakra Yaku Yuil , sabab sqle   ile grishe   gyarshane d’ shqle   Atri Khikmat .
Go daha qtava ina hakuya but   sprayute d’ Atuaraye ka yasure .   Qta ina muryza bi fornmate d’ PDF ,kat amsi kari op dost havi mn qtava yasure d’ Atuarye d’ Teevilaye.

Gashakta bush zoda
Back to top button