Marduta

Malqya d’Ashurbanipal u diplomatuta kat iva maryuzo hav. Kha sama kerya men tashita d’malkuta d’Atur u mdabranet day.

Ashurbanipal iva brunet marishema malka aturaya Asarkhadon,mani iva khamne men bush mantiane malke d’aha atra.Ashurbanipal iva trayana bruna d’Asarkhadon,ymet dav iva atureta bi de danet kat kamaya brunet Asarkhadon Shama shumukin pisheva beria men babeloneta u iva bush mukhebba bruna.Bi sure shenu Ashrbanipal pisheva yuva go madrashta d’umra ka liaptet tushie gibane d’ktuta atekta d’aturaye.Raba dana

Ashurbanipal yuvele ka kreta d’ktuyatet tashita d’aturaye,babelonaye u shumeraye.Ani shene mure go daha madrasha la tleklun har atkha,ani raba gyura shopa shveklun al daha parsupa.Hav shurile bekraye ktuyate-kravtanaye d’malket Atur daver.Yuvele gyurta enenkayuta ka kretet tashita but atret avahu Mesopotamia.Kule aha yulpana bush khankui vidala u murmala takhmantet malka Ashurbanipal u men bar hada mavdanuta viala al pelkhananet dav bi danet vetu malka.

Aturaye leva bia darghet malka yavivale ka gyura brunet Asarkhadon ,mani pisheva beria men babeloneta .U ka khameta d’shenuta go malkuta u rahatuta ani bi shit 672 men kam breta d’Mshikha malka preshlun Ashurbanipal u ka gyura brunet Asarkhadon kubelun makh takberana d’mlkuta d’Babelon.Hav pishele prisha malka bi shenu raba jile.Hav bi hakeyatet maktevanet zavne iva kha gyabbara jvanka,rama,shapira,khelana,mari kuvat u letvale zduta.Hav raba spay msaeva tariva suysa,raba kemakhebvala chrata u nsharta al malket hayvanate arya.

Bi vetet kha parsupa raba marihona ,hav hamasha bala masumeva raba al khalantet atret gyanu.Hav msayeva makhzivalun raba spay gibanu makh mantiana politicaya u kravtana takberana d’malkuta d’Ashur.

La gashakta kat Shamashumukin etvale darghet malka ina garag risha makepiva kam Ashrbanipal.Bi danet prashta d’malka go atra peshteva brita raba khveta ekanayuta bi sababet ketra bil akhunvate al beniatet veta d’malka.Hayeranet malka kul mendi vedlun kat aha kera peshiva sheria,ina

djmnaita bil akhunvate tumemla u dakhi kharta bet khazakh vila sababet kha shula raba savana.

Ashurbanipal go metkhet mdabranutu la gashakta al khatkha ketre msile go metkhet krita dana khalenila malkutu.Aha malkuta d’Atur mtiteva al hada shushata u shaperta khayuta kat up kha nasha le takhmeniva kat ka yumet empaltet malkuta pishena 50-60 shene.

Go khate zubtene atravate alma narazi iva .Hav hammasha machukheva spay persat ka kleta kam malka darkuluta makhzta.Kut kha shukhlapet malka iva spay persat ka alma ka khayatet men udale u hsreta d’jvuja kam shultana d’atra.Almet zubtene atranate prishe men udale khayudeva ka mteta al manteta.

Malka Ashurbanipal hala bi danet khayet babu malka Asarkhadon,tamumeva nsharta al Msrin u mumtiale al manteta bi kramtet ka daha malkuta.Ina men bar motet Asarxadon,Msrin medre ysura ktila men Malkutet atur u chalusheva mteta al khiruta .

Bi shit 667 kam breta d’Mshikha jvuja muremle kayumet Atur go Msrin Nexo,mani msile spay assure mariezini men takharet Msrin.Ina koshunet aturaye msilun dokini ka arabanet nexo u shkelun ka dav go yakhsiruta d’malka.

Bi vetet raba spay parsupa d’Politica malka Ashrubanipal raba spay parmuyova enenkayuta d’nashet gyanu humene alu vetet go zubtene atravate bi daha elta hav msile parshini kha raba dus urkha ka shreta daha ketra.U msile hukmet gyanu khamile al atret Msrin.Hav ukhmenle ka den parsupet darkuvlet dav kimeva gyarshini al gibet gyanu.hav raba spay kubele ka Nexo mani iva takberana d’ mnditet Sais u Menfis go atret msrin.hav pukhele

ka dav u shvekle al darghet gyanu takerana.bi daha urkha av msile ka Nexo khamini depnet gyanu.

Bi vetet takberana d’atra hav raba gyurta enenkayuta yaveva ka khatraghmuta d’atra..hav iva raba mantiana takberana d’atra.Bi danet mdabranutet dav malkuta d’Ashur mtila al shuhsta raba gyura go shvilet marduta,mshuraret daha shula ila Bet-etket Nenve kat iva shutesta bi pukdanet Ashrbanipal.lakha iva ktavet sase kat hakuyeva but tashitanaye shrare,but yulpana,zvanta u zabanta u kulanayit but tashitet aturaye.Go daha bet-etka itva 30.alpe ktave d’sase.malkya gyanu bedayeva 3 lishane,bedaeva raba yulpane khine,bi kha khabra iva murdena parsupa ka danet gyanu.Ashurbanipal raba kemakhebvala seprayuta u keparmivala ay.Gyanuda ktivele kma masale iket narazile but kyatunyatet berieva al urkhu.

Gashakta bush zoda
Back to top button