AmmayutaEconomicsTop

Hal shita d’ 2022 goo Armenia bt bani 52 bet-sovba d’ modul

Hal  shita d’ 2022 go Armenia bt bani 52 bet-sovba d’ modul.But daha mndi maghburena mn rishanuta d’ MA.

Goo gyarga shopa bt makchemi en kherba binya ne d’ bet-yulpana kat sharka d’ talmide lena mtaya le 100.Sharka d’ kispe 1 mld 906 mln $ ina

‘Kha gyarga takhrazyate shryena,kha gyarga le kamay ila.Ka tammal shita spartela 30 madrase,ka shita d’ 2022 bt bani 10 binyana d’ madrase;,-mughberel rishaya d’ banyana d’  tskhrazyata d’  vaziruta d’ bet-umanuta,yulpana,nupakuta d’ MA  Masis Aghayanc.

Gashakta bush zoda
Back to top button