AmmayutaMardutaTop

Yuma d’ Sahda d’ Atouraye.

Kham n qyule maphemanta pata d’ tashita  d’ umta d’ diyan-Prma d’ mlat goo Simele goo Irak bi shita d’ 1933

Prma pshtela shrita mn giba d’ kheyla d’ sutaruta d’ Irak bil shena d’  gyuda kat sakshuyeva bar atouraye op prameva al gyarbiya d’ Irak

Bil basure sharke 3000 atouraye,d darghe khine mn 5000 hal 6000 pishena punya goo areshqeta d’ Simele  op khadervane matvate d’ atouraye mn 7-hal 10 b tabakh bi shita d’ 1933.

Yuma d’ khesha umtanaya pyashl kshhiva mn giba d’ Umta Atoureta kat Shotaputa d’ atouraya d’ Teevl  kshhivuna bi shita d’ 1970

Udy um akhnan tenana d’ mntekh bil rukha d’ den mani khayu ile mukreve ka hemanuta,ka Umta,ka azat khayuta al ar’a d’ avahatan

Ayn enenketa ila ka mlat atourayuta,kmat hech kha mnlat lela yuvelta kha hadakh sahded d’ umta ka kshhavta d’ zitke.

Yuma d’ Sahde mn kamay pisheva lkhima ka Prma d’ 1933 goo Irak.

Goo tashita d’ diyan roba pramyate viyena kat hamn ina viya op zoda mn Simele

  Qyut kha umra d’ umta etle  kadishe shade op Yuma d’ prma d’ yalsure khshivena bilk ha Yuma ysira

Gashakta bush zoda
Back to top button