AnalyticsTop

Pishena mukchema khata 158 marane bi koronavirus goo Armenia,bsimena 217 nashe.

21 b tabakh sharka d’ marane bi koronavirus goo Armenia 424777 ina,mne 35693 bsime,842 munyekha,bil dalkuva d’ tamal Yuma bil 6 zoda.Bi mara d’ koronavirus bi daha dakika bsamena 5689.Sharka d’ shrye teste 192199 ina.

Tamal Yuma pishena shrya 1639 teste,mne 1481  dalkuva.But daha mndi maghburela motva d’ khameta d’ salamatuta d’ MA .

Haratkha etla 158 khata tapyane mne 217 bsime

Tamal Yuma etvalan 2 mote iman le kes marane gushkena koronavirus bil mapshetane mare ina munyekha.Sharka d’ haratkha same ila 253

Gashakta bush zoda
Back to top button