AmmayutaMarduta

Bit-etka d’ Ankava mumlilun bi khata expanate.

. Bet-etaka d’ atouraya d’ Ankava(Kurdistana d’ IraK)pishl mumliya bi khta plkhanan  d’ kayemyate.Le daha gyaha pishele kshiva”Kvara “Ovn kha mndi mn  tina iva tashyanta,ika atouraya d’ Irak hal dani danavate khamuyeva mrduta d’  berzara;khete,bulta op sharka,Goo shekel kat mukchemena bi pras-khizva d’  Ishtar TV,mast gashkt mprishaya arkasyata d’ ‘Kvara’But daha mndi mughberel pras-khizva d’  Ishtar TV

Gashakta bush zoda
Back to top button