AmmayutaEconomicsTop

Kentrona d’ berka d’ Aremnaye ysertela mn Amaya berka d’ Armenia.

Goo gyarga d’ khameta d’ rahatuta d’ berka pishena tumema plkhanana d’  rektore op turbinaye,haratkhaze goo banyanta kentron.Pshtela shrita skahseta d’  khameta d’ ahatuta d’ rektore haratkhaze sakshiyanuta d’ l  machemane d’ prezla.Tu mema takhrazyate mitmasyanuta ina biyava  maramta d’ maplakhta d’ Amaya berka bil rahatuta.

Plkhanana d’ berka d’ khameta d’ rahatuta pishena tumema goo 12 yumane Rishaya hayerana d’ takhrazta d’ berka ila’’Servisa d’ Rusatom’,sita mukcham ila kha sama d’ rishaya d’ korpoayuta d’ ‘Rusatom ‘ila.

Ani 5 shene Atoma d’ berka d’ aremnaye maryukhela dana d’ shreta d’ plkhanane,kmat gyrta sama d’ zuyakhe lela mamtiyanta goo berka.Mn bar tamamta d’ takhrazyata d’ khameta d’ rahatuta d’ brkha khut hamara d’ N -2 plkhanna d’ maryakhta d’ dana d’ shreta d’ berka bt peshi shrya.

Gashakta bush zoda
Krimun haratkhgaze
Close
Back to top button