Ammayuta

Spariome d’ gyahe d’ trin «Inanna»

Go Bakhdad   Karekosh   go arane d’ Nnve le bara ile plita   spariome d’ gyahe d’ trin   «Inanna» . Sparioma maryuza bi hayarte d’   site d’ Khaldaye-Siryane –Atuarye .
Le pate d’ sparioma mukhchmna shqle d’ kha brata   go   gyukle d’ mlat   kat ivva bkhaye go mdite d’ Atuarye   Karamlisa . Go daha sparioa mughbrena pirishe prishe bukara la kha bnate op nkv   op hartkhaze ka yalane. Go spario qtivna bi lishane d’ Arabaye . Hartkhaze sparioma biyayna tarjmni bi lishane d’ Atuarye .

Gashakta bush zoda
Back to top button