Politics

Shmimun kala amman


Go Arcakh pshtela muryzta khata zeyne tekhnikaSurenyan spay khabra etle ka kravtaned d Sirya

Ka but dalkuva spay arane lena bkhmala go Shekher Karmir Shhka


“Hadame d umraVahram Poghosyan shchla ile mukhchma

Gashakta bush zoda
Back to top button