MardutaTop

Bi yulpanuta tashita d’ nasha d’ Mesopotamia op shvavo denandar ina le kamay gyaha mn ktuta d’ tina.

Shumeraye dakhi d’ msre ktuta le kamay gyaha vitela d’ madeta d’ mndyane.Mn kameta ani bi mndyane maduyeva khabrane.U hega ani shekel  pyasheva mumliya goo kha gyarga kline.

Atouraye hasena iva vado ktuta d’ tina,bi mamteta d’  ktuta.Atouraye op babelaye bktaveva bi kesa mn kesa d’zila al  tumeza jelda al kesa d’ liana op papyrus kat kabuiluva mn atyana d’ Msre,la madet but grishe shekel al kipe,mane op eyne,sabab mn kyule mpreshta shopa d’ ktuta iva tina.

Bktaveva bi kesa ,kat dmayeva le 3 kharupe kunjiyaye,iman  ktuta mukchemta vayeva mabruzova al shemsha u hega makudova..Bi daha nishanke pyasheva op ani plite mn barzuyta leva bkharava.Aha kayda ktuta hratkhaze muplekhona shvave-elamite,parse,mdyaye,khete,urartuyaye,finike.

Goo Mesopotamiya etva madrse.Bi dana d’ katate msilun patkhiva kh madrasa goo areshqeta d’ Mari-goo dayn etva-ktava ka malapta d’ yalope.Goo kha tbla ktevta iva”Mani bi yulpanu bt paresh,avn bt balbes,akhchi shemsha.4 Drashe yalope goo madrase vareva ka lyapta d’ ktuta d’ tina.

   Sahseta d’khapara d’ atikuta mitmasyanuta bnilun gashakta d’  sakhseta d’ sirte d’ Ashur haratkhaze bet-sovba.10 km mn madenkha ‘ Bagdad mchakhela kala d’  Til-Karmal   .Sakhsta mitmasyanuta bnila kshhavta mdre lakha iva mchakha le kamay bet-sovba goo tashita d’ nashuyta.Msilun sakhsini shema d’  atekta areshqeta d’ atouraye-Shadupum,bi lishana d’ aramaye”Bi bnuyna motva” yan”kaznayuta”. Shopa d’ Shadapum d’ tsheta d’ prishaye skhakhe Atouraye iva,kentrona d’  dayanuta la kha d’ umanuta haratkhaze  mprishaya shvila d’ marduta op umanuta iva.

Marishema mitmasynuta etvalun lakha table.,madiyane but atike  matematike  gzhiometria iva.

Ka tuvsa goo kha mn dani maduyeva but tarita d’ kunjiyaye kat bkhahvona d’ plkhana d’ umana d’ atike yonaye Evklid.

Khshevta ila mdre goo Ashur ayn muplekhona 17 shene mn kamaya d’  d’ dora d’ Evklida,Haratkhaze sukhsiye ina  table d’ matematica bi mudi mast bant,paltt akra d’ 4 kunjiyaye,yan d’ sakhseta d’ mprishaye table.

Gashakta bush zoda
Back to top button