MardutaTop

Siname d’ Iranaye but Ganibel Alkhas

But daha ina maghbura mn veb-sayte d’ Tehrantimes.com. Go bet siname d’ Tehran   maryzane d’   sinama   Sina Yusefpur   muryzel sinama , ka but khayute d’   gyarshan ed’ shqle d’ iranaye   Ganibal Alkhas .Ganibal Alkhas munyukhel   bi shit d’ 2010   bi yerkhe d’ chiriye kamaya   go Ameriqa   , iva 80 shne . Qtave d’ gyanu le bara ina plita go Atravate d’ Iran , Ameriqa op go prishe prise Atravaye. . Aven le kamaya gyahae ie turjmol qtave d’ mshukhyate d’ Khafiza bi khata lishane d’ Atuarye.
Babe d’   Ganibal Alkhas   -rabi Adda Alkhas   op   akhun ed’ gyanu Rbi Zhan Alkhas , iva qatvane d’ sprayute d’ Atuarye . Le khutame d’ shite d’ 50-20 , muryzena go Tehran sprayute d’ «Gilgamesh»   bi lishan ed’ Atuarye.

Gashakta bush zoda
Back to top button