AnalyticsMardutaTop

Bil mamleta d’ kispa Amaya aremanyuta mumliya 105 royale bt peshi mukchma le ramuyta d’ Cicernakabert.

Ka tyamta d’ 105 shena d’ tyamta d’ Prm a d’ Sahda d’ aremnaye sita d’ “Rjuda d’ Dora” khshevtela tamemalunle takhrazta d’ “105 royal”,imaan khsivena bil Amaya mumliya kispe kanuna d’ tpamta d’ Yuma d’ Prma d’ Sahda d’ aremnaye makchemilun le ramuyta d’ Cicernakaberd 105 royal.Ani bt mashmini zmaryata d’ klassik.

Zuyakha d’  tukhrunya bt peshi mukreva ka bet-sovba d’ muzika,mne 10 ka  Arcakh.Bil manaya d’ mara d’ shita d’ 2020 takhrazta pshteva gurgeshta.Adi ayn tamumona goo placa d’ Sharl Aznavur 2 b adar bt sharilunla takhrazta.Takhrazta d’ sita d’ “Rjuda d’ dora” pyashela khshevta mn giba d’ vaziruta d’ yulpana,nupakuta,umanuta,ituta, am chukhayuta d’ Erevan.

Gashakta bush zoda
Back to top button