AnalyticsTop

Pishena mukhcmea 283 khata marane bi koronavirus,bsimena 181 nashe

26 b ishvat marane bi koronavirus khwsive ina  171510,mne 163165 bsime,manyekhane 3183 ina.Bil mara d’ koronavirus bi daha daki8ka bsamena 4349.Amaya sharka pishena shrya 720629 teste.

Haratkha tamal Yuma tumemena 3947 teste,,mne kshive ina  marane bi koroavirus 283.Etlan 181 bsime,4 mne munyekhena.

Tama Yuma pishena munyekha 4,mani viyele mapshetane mare.Sharka d’ harakha same ina 813

Gashakta bush zoda
Back to top button