Analytics

Pishena mukhcmea bil 158 khata marane bi koronavirus goo Armenia,bsimena 117 nashe.

1 b adar pishena mukchema  172216 same,mne 163511 bsime,bil 3195 manyekhane.Bil mara d’ koronavirus bi daha dakika bsamena 4693.Amaya sharka pishena shrya 4693.Amaya sharka 733639 teste.

Tamal Yuma shryena 4372 teste,mne khshive 158 khata.Etlan 117 bsime op 3 manyekhe

 Tamal Yuma pishena mukchema 2 manyekhane,iman marane diyena etlun mara d’ koronavirus,munykhena bil tamal mare.Sharka d’ maya sharke 817 ina.

Gashakta bush zoda
Back to top button