AmmayutaAnalyticsTop

Pishena mukhchema khata 1257 marane bi koronavirus,bsimena 242 nashe

25 b adar  sharka d’ marane bi koronavirus mtyena le 187441 ,mne 169727 bsime,3416 munyekha.Bil mara d’ koronavfirus bi daha dakika bsamena 13427 marane.Amaya sharka pishena shrya 822634 teste.

Haratkha tamal Yuma pishena shrya 5228 teste,mne khsive ina 1257 marane.Eta 242 bsime 18 manyekhane.

Tamal Yuma pisheva mukchema 6 ,iman le qez marane gushkena mara d’ koronavirus bil mapshata d’ tamal mare ina munyekha,sharka d’ haratkha manyekhan 817 ina

Gashakta bush zoda
Back to top button