AnalyticsTop

Pishena mukhchema khata 961 marane bil koronavirus,bsimena 107516 bnisan goo Armenia khsivena.

Pishena mukhchema khata 961 marane bil koronavirus,bsimena 107516 bnisan goo Armenia khsivena. 207103 marane bil mara d koronavirus,mne 186200,bsime 3835 manyekhane.Bil marabd koronavirus bi daha dakika bsamena 16099 marane. Amaya sharka pishena shrua 926293 teste.
Haratkha tamal yuma shryena 5870 teste,mne 961 mryena.Etlan 1075 baime op munyekhenaTamal yuma pshtela shrita 5 manyekhane,iman gushkena kes manyekhane mara d koronavirus bil manaya d mare khine ina munyekha.Sharka d haratkhabsame ila 969.

koronavirus,bsimena 107516 bnisan goo Armenia khsivena. 207103 marane bil mara d koronavirus,mne 186200,bsime 3835 manyekhane.Bil marabd koronavirus bi daha dakika bsamena 16099 marane. Amaya sharka pishena shrua 926293 teste.
Haratkha tamal yuma shryena 5870 teste,mne 961 mryena.Etlan 1075 baime op munyekhenaTamal yuma pshtela shrita 5 manyekhane,iman gushkena kes manyekhane mara d koronavirus bil manaya d mare khine ina munyekha.Sharka d haratkhabsame ila 969.

Gashakta bush zoda
Back to top button