AmmayutaTeevelayaTop

Goo Los Anjeles yarkha d’ nisan shrya ile akhchi yarha d’ tashita d’ Armenia.

Khuyada d’ saksheta d’  ughdana d’ Los Anjeles bilk ha kala sazgyar lkhimuta ila yuvelta ka  hayarta d’ shotaputa d’ aremnaye,mghburela Zartonq Media.

Kham n chyate ayn ila,kat 24 bnisan akhchi Yuma d’ tukhrunya khshavta d’ Armenia,ka tukhrunya d’ Prma d’ Sahda d’ aremnaye,d trin kshhavta d’ yarkha d’  taashita d’ Armenia.

“Ana bkshahven kala d’ ama aremnayuta ,op bt sharen tashita khahsvilunla”,-goo varaka d’ facebook ktivtela rishaya d’ khuyada d’ saksheta d’ Los Anjele Qetrin Barger

Gashakta bush zoda
Back to top button