AmmayutaAnalyticsTop

Pshtela mukhchemta khata 191 marane bil mara d koronavirus,bsimena 472

Pshtela mukhchemta khata 191 marane bil mara d koronavirus,bsimena 472
20 b yar bil sahta d 11 pishena mukhceham 221559 marane,mne 209980 bsimena,4364 munyekhe..Bul mara d koronavirus bi daha dakika bsamena 6146 marane.Amaya dharka pishena shrya 1050075 teste.Haratkha pishena shrya tamal yuma 3664  teste,mne mukhchemena 191 marane.Etlan 472 bsime o 7 manyekhane

Gashakta bush zoda
Back to top button