AmmayutaMardutaTop

Marduta d’ Shumeraye,ktuta,umanuta pilita d’ dani.

Marduta d’ Shumeraye,ktuta,umanuta pilita d’ dani. Kdimaya marduta d’ aralekha d’ 2 nare-shumeraye-akadaye.Bi takhmanta d’ roba mitmadenkhaye-shumeraye rishaya d’ marduta d’ mlta d’ Babelaye ile.Kramyata d’ madruta d’ dani gyure op la makresane ina-Shumeraye goo khayuta d’ nashuyta le kamay yaha bnyena poem,-but dora d’ dava,ktivena le kamay elegie,goo dunye le kamay gyaha bnyena dapna d’ bet-areka-Shumeraye sayoma d’ ktava d’ le kamay asyuta ina.Ani le kamay gyaha ktivuna yumane d’ yarkh op shita ka 2 zavne(setva op keta) kat puliyena al 12 yarkhe bi 29-30 yumane kyut khamne.Kyut Yuma btlakeva bi ra,sha bi tlapkta d’ sara.Le kamay gyaha ani but nuyna na mudiya,bi ktuta ani shumeraye le kamay mukchemena,Ka dani ila le kemay surat-alma d’ tina,le kamay kala d’ muzika-lira op arfa-d’ shumeraye ila. D’kdimaya ktuta goo dunye d’ daja mlat ila-ayn ktuta al tina d’ shumeraye ila,ayn mprehta ila ,dakhi maduyena sakhsiyane,sharuyela bi shekel-ani sakhseyate maduyena mdre mn kam bneta d’ atuyateani bi shekel takhmanyate op aksheyate ina jukchema kat al gdala iva takhmanyate jmuye. D’ kdimaye kayemyata d’ atuyate shumeraye ina bnye kat bkshahvena le dora d’ 4 Mn kam breta d’ Mshikha-KJtuta d’ dina ayn ktuta ila.Adi lishana d’ shumeraye dakhi d’ lishana d’ msre karbununa le kyulpata d’ lishana d’ –simita-khamitaye. Pishena tshya kayemyata d’ sprayuta d’ shumeraye-ani ktivena al tina,op kyule ani msayena karilun,ani ina zmaryate ka Alahe, humase but plkhana d’ ar’a ka shema d’ marishema Alaha d’ Ar’a. Marishema sparyuta d’ shumeye ila haketa but Gyabara Gilgyamesh,malka d’ areshqeta d’ Uruk bruna d’ la manyekhana op Alaha Nuinsun,gyabara d’ humas palgu nasha ile,palgu alaha mn roba janavare plishl op kt=rimel kabulol khayuta dostil vaya mn talakta d’ khora.Hakeyate but Gelgamesh shopa ina shvika le marduta d’ shvave katkublona akhchi khayuta. Mpreshta shopa al sparyuta d’ dunye shvektela humas but tupana d’ dunye.Goo dani hakuyena mdre tupana pshtela tukhmenta mn giba d’ Alahe,kat etvalun takhmanta machamta d’ dunye,kha mprishaya nasha msile arek-marishema Ziusudra,mani bi taneta d’ Alahe bnyol Lotka.

Gashakta bush zoda
Back to top button