AmmayutaAnalyticsTop

Pishena mukhchema 102 khata marane bi koronavirus,bsimena 111.

Pishena mukhchema 102 khata marane bi koronavirus,bsimena 111.
25 b khziran pishena mukhchema amaaya sharka d marane bil koronavirus 224635,mne 216423 bsime,4505 munyekha.Bil mara d koronavirus bi daha dakika bsamena 2611 marane.Amaya sharka pishena shrya 1167466 teste.
Tamal yuma shryena 3724 teste,mne mukhchemena 102 marane.Etlan 111 bsime manywkhane lena viya.

Gashakta bush zoda
Back to top button